Menu

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.


Pöörame teie tähelepanu järgmistele toimingutele, mis on seotud tööõnnetustest teatamisega:

Vastavalt Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ju uurimise korra § 4 lg 1 on tööandja kohustatud uurima kõiki tööõnnetusi.


Tööõnnetuse korral on tööandja kohustatud läbi viima uurimise hiljemalt 10 tööpäeva jooksul õnnetuse toimumise päevast ning esitama raporti Tööinspektsioonile allkirjastatult (paberkandjal või digiallkirjastatult).

Kui uurimise käigus selgub, et tegemist ei olnud tööõnnetusega, koostab tööandja akti, milles kirjeldab vabas vormis õnnetusjuhtumi asjaolusid ja esitab uurimise lõpetamise põhjuse. Akti allkirjastavad tööandja esindaja ja töökeskkonnavolinik, tema puudumisel töötajate usaldusisik.

Nii tööõnnetuse raport kui ka akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb tööandjale. Dokumentide teised eksemplarid esitab tööandja Tööinspektsiooni vastava piirkonna kontorile ja kannatanule või tema huvide kaitsjale 3 tööpäeva jooksul pärast õnnetuse uurimise lõpetamist.

Tööandja uurib kõiki tööõnnetusi ning koostab alati raporti, sõltumata tööõnnetuse raskusastmest. Tööõnnetuse teatis esitatakse ainult raskete ja surmaga lõppenud tööõnnetuste puhul.


Vigastatu transpordist välisriigist koju

Kommenteerib Marika Kabal Eesti Patsientide Esindusühingust:

Välisriigis tööõnnetusse sattunud isikute transport Eestisse on viimasel ajal kujunenud suureks probleemiks. Kui töötaja on saanud raskeid kehavigastusi, siis on tavaline transport (loksuva auto tagaistmel) äärmiselt piinarikas.

Patsient vajaks transporti mugavamates oludes ja pikali asendis vmt. Selline transport on enamikele töötajatele ilmselgelt üle jõu käivalt kallis. Kui arstiabi on ajutiselt Euroopa Liidu riigis töötavatele Eesti kodanikele, kes on Eesti Haigekassas kindlustatud, tagatud võrdsetel tingimustel välisriigis elavate kindlustatud isikutega (va. omavastutustasud), siis riikidevahelisi transpordi kulusid haigekassa enda kanda ei võta.

Täpsemat infot võite saada aga kindlustusseltside kodulehelt või kindlustusmaaklerite käest.