Menu

Tööpakkumised

Pakume tähtajalist tööd (kuni asendatava ametisse naasmiseni) TÖÖKESKKONNAKONSULTANDILE

Otsime ennetus- ja õigusosakonna nõustamistalitusse ajutist asendajat* töökeskkonnakonsultandi töökohale alates 13. augustist 2018.a.

Töökeskkonna konsultant:

 • Teeb tööandjatele ettepankuid töökeskkonna parendamiseks;
 • Tutvub valikuliselt ettevõtte töökeskkonnaalaste dokumentidega ning annab omapoolsed soovitused nende muutmiseks või täiendamiseks;
 • Teeb suulise kokkuvõtte leitud puudustest ning annab soovitusi töökeskkonna parendamiseks;
 • Saadab külastuse järgselt kirjaliku kokkuvõtte ettepanekute kohta, kuidas muuta töökeskkonda nõuetele vastavaks koos soovitustega, kuidas tõhustada töötervishoiu ja tööohutuse korraldamist ning ennetada võimalikke tervisekahjustusi;
 • Esineb lektorina loengutel (nii TI korraldatud kui ka näiteks konkreetses ettevõttes);
 • Kirjutab tekste (TI brošüüridesse ja vajadusel mujale);
 • Vastab saabunud küsimustele nii telefoni kui e-kirja teel. 

Oled SOBIV kandidaat, kui Sul on:

 • Kutse- või kõrgharidus ning vähemalt 3 aastane töökogemus töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas;
 • B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus;
 • Väga hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • Müügioskused;
 • Positiivne ellusuhtumine ning tahe suunata ettevõtteid töökeskkonnaga süsteemselt tegelema.

PAKUME võimalust õppida parimatelt ning teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd kandidaadile sobivas Tööinspektsiooni kontoris üle Eesti (vt www.ti.ee). 

 • Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused;
 • Meil on toetav kollektiiv, 35-päevane puhkus ja põhipalk katseajal 1200 eurot kuus, pärast katseaja lõppu 1400 eurot kuus.

Kandidaadilt OOTAME: motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.   

* Sõlmitav tööleping kestab kuni asendatava töötaja tööle naasmiseni või kuni 14. aprill 2020 seoses Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetuse andmise tingimuste (TAT) tegevustega.

Dokumendid palume saata hiljemalt 27. juuliks 2018 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „töökeskkonnakonsultant“.

Lisainfo personalispetsialistilt Evelin Uustal´ilt   e-posti aadressil evelin.uustal@ti.ee või telefonil 5623 0228.


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärgiks on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.