Menu

Hea Töökeskkond auhind

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ning üle 50 töötajaga ettevõte.

Tunnustusega soovib Tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus hinnatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Ohutut töötamist väärtustavate tööandjate teadlikkus riskidest on kõrge, riskide analüüs on integreeritud tööprotsessi, töötajate tervist mõjutavaid ohte hinnatakse pidevalt ning neid maandatakse kiiresti ja tulemuslikult. Ettevõttes kaasatakse töötajaid töökeskkonnas esinevate ohtude hindamisel ning töötajaid juhendatakse põhjalikult enne tööle asumist. Tööandja suhtub tõsiselt isikukaitsevahendite kasutamisse, on ise eeskujuks ohutusnõuete täitmisel ning nõuab seda ka töötajatelt. Ohutuskultuuri üldise arendamise seisukohalt peame oluliseks ka seda kas ettevõte/organisatsioon on esitanud tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas Tööinspektsioonile parimaid praktikaid, mida teised organisatsioonid saaksid võtta eeskujuks töökeskkonna arendamisel.

Hinnang antakse ettevõttele kolme viimase aasta töökeskkonna tulemuste põhjal Tööinspektsiooni andmebaasis oleva info põhjal ning tööinspektorite järelevalve menetluste käigus koostatud hinnangulehtede alusel. Masintöötlusel saadud ettevõtete töökeskkonda külastavad enne ettevõtte esitamist Hea Töökeskkond auhinna saajaks Tööinspektsiooni konsultandid, kes kinnitavad ettevõtte sobivust auhinna saajaks.

Kriteeriumid

Valimisse kuuluvad:

1. Ettevõtted, mida on viimase kolme aasta jooksul külastanud tööinspektor.
2. Ettevõtted, kus on olemas riskianalüüs.
3. Ettevõtted, mille töötajatel ei ole viimase kolme aasta osas diagnoositud kutsehaigestumisi või tööst põhjustatud haigusi.
4. Üle 50 töötajaga ettevõtted, mis on esitanud töökeskkonna aruande.
5. Ettevõtted, kus on olemas töökeskkonna spetsialist.
6. Alla 50 töötajaga ja üle 10 töötajaga ettevõtted, kus on olemas töökeskkonna volinik.

Valimisse ei kuulu:

1. Ettevõtted, kus ohutegurid või tööandja tegevus on saanud tööinspektorilt viimase kolme aasta jooksul hinnangu halb ja pigem halb.
2. Ettevõtted, kus on viimasel kolmel aastal toimunud rasked või surmaga lõppenud tööõnnetused.
3. Ettevõtted, millele on viimasel kolmel aastal määratud rahatrahv seoses töökeskkonnaga.
4. Ettevõtted, millel määratud sunniraha on pööratud täitmisele, seda viimase kolme aasta jooksul.
5. Ettevõtted, mille puhul viimase kolme aasta jooksul töötajate esitatud nõuded töövaidluskomisjoni on rahuldatud või osaliselt rahuldatud.
6. Ettevõtted, kus rikkumiste puhul on töö peatatud, seda viimase kolme aasta osas.


Hea Töökeskkond 2017 võitjad

  • väikeettevõte Baltic Oil Service
  • suurettevõte Derivco Estonia

Hea Töökeskkond 2016 võitjad

  • Väikeettevõte AS Saku Metall
  • Suurettevõte AS Harju Elekter Teletehnika

Hea Töökeskkond 2015 võitjad

  • Väikeettevõte crystalsol OÜ
  • Suurettevõte AS Tallinna Vesi

Tunnustusele ei saa ise kandideerida. Hinnang tehakse tööinspektsiooni kasutuses olevate materjalide põhjal. Tööinspektsiooni andmebaasidest saadud info põhjal langetab otsuse Tööinspektsiooni peadirektori moodustatud komisjon. Nominatsiooniks esitatavaid ettevõtteid külastab tööinspektsiooni konsultant.

 

Hea Töökeskkond auhinda finantseerib Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööhõivet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020"